Про Дансько-Українське Товариство

Про Дансько-Українське Товариство

Дансько-Українське Товариство було засноване у 1992 році.

Дансько- Українське Товариство є народньо- просвітницькою організацією, яка працює задля укріплення політичних, економічних, культурових та людських стосунків між Данією та Україною, але є незалежною від політичних партій та інтересових груп. Дансько-Українське Товариство інформує про стан справ в Україні, працює над тим аби посилити зв'язки між Данією та Україною, поширює обізнаність данчан з української історії, мови, культури, мистецтва та суспільства. Провід (Правління) Дансько-Українського Товариства складається із голови та правління, яке збирається регулярно. Дансько-Українське Товариство (ДУТ) є здебільшого данським об'єднанням, але відкрите також для тутешніх українців та всіх інших, котрих цікавить данське співробітництво з Україною, поширення обізнаності данчан з українських справ та інтерграція в данське суспільство. Жіночий клуб ДУТ працює зокрема над інтеграцією українських жінок у Данії. ДУТ є членом Європейського Конґресу Українців (ЕКУ), Комітету культурної взаємодії іноземних об'єднань (KUKS) та Асоціації Українців в Данії.

Правлiння Дансько-Українського Товариства, обране 26.02.2024:

Jakob David Smith - голова 

Bo Gullack Flindt - скарбник

Karsten Hammer - віце-голова

Ivan Nester Nielsen - секретар

Marianna Risager - жіночий клуб

Суплеант - Arne Djernaes Hansen

Суплеант - Carl-Erik Foverskov

СТАТУТ

Найменування, місцезнаходження та мета:

§1.

Найменуванням товариства є Датсько-Українське Товариство.

Місцезнаходженням товариства є муніципалітет (місто) Копенгаген.

Датсько-Українське Товариство є просвітницькою організацією, яка незалежна від політичних партій та інтересових груп. Товариство пропонує народнопросвітницьке викладання української мови і культури в рамках закону Данії про народну просвіту. Крім того Датсько-Українське Товариство займається іншою діяльністю, як наприклад:

а. Поширювати знання української мови і культури у Данії,

b. Здійснювати інформаційну діяльність у Данії про відносини в Україні, зокрема через лекції, зустрiчi, семiнари, видання щокватальника "Ukraine Nyt" (Новини з України), веб-сторінки http://www.danskukrainsk.dk, а також у соцмережах.

c. Сприяти можливості встановлення стосунків на фахівному рівні між групами фахівців з обидвох країн.

c. Сприяти встановленню на культурному, освітньому та народному рівнях зв'язків між окремими особами та угрупуваннями двох країн.

d. В тісній співпраці з Посольством Данії в Києві та Посольством України в Копенгагені створювати та зміцнювати зв'язки між датськими та українськими підприємствами, інституціями та організаціями.

Члени та учасники просвітницьких заходів:

§ 2.

1. Членом може бути прийнята будь-яка приватна або юридична особа, яка приєднується до мет товариства.

2. Ми розрізняємо між учасниками викладання дорослим та членами товариства, оскільки участь у викладанні не вимагає попереднього членства в товаристві.

Членський внесок:

§ 3.

1. Величина членського внеску встановлюється на щорічних чергових загальних зборах за поданням правління.

2. Членський внесок сплачується не пізніше як у день проведення чергових загальних зборів. Кожний член, який може пред'явити дійсну квитанцію за сплачений внесок не пізніше цього дня, має доступ до чергових загальних зборів.

3. Голова товариства висилає членам жиро для сплати членського внеску.

Жіночий клуб ДУТ:

 § 4.

1. У якості підрозділу ДУТ може бути створений Жіночий клуб Датсько-Українського Товариства - скорочена назва Жіночий клуб ДУТ або ЖК ДУТ.

2.  Жіночий клуб ДУТ працює в рамках мети ДУТ, а саме над поширенням знання української культури та звичаїв, а також  - задля сприяння взаєморозуміння між Україною та Данією - над поширенням обізнаності з датською культурою тих українських імігрантів, які мешкають на теренах Данії.

3. Керівник клубу призначається правлінням ДУТ за поданням клубу.

4. Засідання клубу, які відбуваються за потребою, є відкриті для членів ДУТ або родичів та близьких членів ДУТ.

5. Реферати засідань ЖК ДУТ надсилаються голові Датсько-Українського Товариства і надаються правлінню.

6. Окремого членського внеску за участь у заходах ЖК ДУТ не сплачується.

Загальні збори:

§ 5.

1. Загальні збори є найвищим авторитетом товариства.

2. Чергові загальні збори відбуваються один раз на рік не пізніше 28 лютого, про що членів повідомляють не пізніше як за 14 днів до проведення зборів листом, який містить наступний порядок денний:

1. Обрання керуючого зборами.

2. Звіт голови товариства про діяльність товариства у минулому році.

3 а. Скарбник товариства подає на розгляд зборів перевірений аудитором фінансовий звіт на ухвалення.

b. Встановлення розміру членського внеску.

4. Пропозиції, що надійшли.

5 а. Обрання голови товариства, зр. § 6.

b. Обрання правління, зр. § 6.

c. Обрання аудитора та заступника аудитора.

6. Різне.

3. Після загальних зборів у міру можливості обговорюватиметься окрема тема.

4. Позачергові загальні збори можуть відбутися, коли чергові загальні збори або більшість правління або щонайменше половина членів правління просять цього, і скликаються строком у 14 днів із зазначенням порядку денного.

5. Пропозиції, що їх хоче розглянути на загальних зборах член товариства, повинні бути отримані головою товариства не пізніше другого понеділка місяця січня. Пропозиція може тільке бути розглянута, якщо вона була згадана у запрошенні на загальні збори.

6. За винятком положення у ч. 1 ст. 9 член може віддати свій голос на загальних зборах шляхом видачі довіреності іншому членові, який бере участь у загальних зборах. Останній, такий що бере участь у загальних зборах член, може віддавати свій голос та голоси, які дорівнюють тій кількості довіреностей, які були делеговані йому.

Правління:

§ 6.

1. Правління товариства обирається загальними зборами й складається  щонайбільше з сімох членів та двох заступників. Переобрання можливе. Правління самопризначається.

2. Голова обирається на два роки також загальними зборами у непарні роки. Переобрання можливе.

 3. Учасники викладання дорослих мають можливість бути обраними до правління.

4. Правління приймає рішення про величину оплати за участь у навчанні.

5. Керівник Жіночого клубу ДУТ має право брати участь у зустрічах правління ДУТ.

Регламент правління:

§ 7.

1. Правління саме встановлює процедуру своїх зустрічей і може приймати чинні рішення, якщо присутня щонайменше половина його членів. У разі рівінства голосів, голос голови є вирішальним.

2. Над зустрічами правління ведеться протокол, який має бути ухвалений не пізніше наступної зустрічі правління.

Фінансовий звіт та аудит:

§ 8.

1. Фінансовим роком товариства є календарний рік. Щорічний фінансовий звіт товариства підготовляється обраним правлінням скарбником.

2. Загальні збори обирають аудитора для аудиту щорічного фінансового звіту. Аудитор та його заступник обираються на один рік.

3. Перевірений та підписаний фінансовий звіт надсилається членам разом із запрошенням на щорічні чергові загальні збори.

 4. За товариство підписуються голова та скарбник.

 Зміни статуту та розпуск товариства:

§ 9.

1. Зміни статуту товариства та розпуск Датсько-Українського Товариства може відбутися лише на загальних зборах, коли щонайменше три четвертини присутніх членів проголосують за це.

2. Водночас із роспуском приймається рішення щодо використання можливих коштів. Вони повинні піти на загальну користь, яка відповідає меті товариства.

 Майно та зобов'язання

§ 10.

Правління несе особисту відповідальність за дотації, які товариство отримало згідно з законом про народну просвіту, у випадках коли виникне вимога про повернення через протиправні дії або таку недбалість з боку правління, яку можна вважати навмисною чи необачливою.

Ухвалено на чергових загальних зборах Датсько-Українського Товариства 27.02.2014.

 Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab